Tietosuojaseloste

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.
Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Potilasrekisteri
Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Sininen Kuula Oy / Hierontapiste Sininen Kuula, 3128331-4
Yhteystiedot: Jarrumiehenkatu 2 B, 00520 Helsinki

Yhteyshenkilö
Sakari Ijas, info(at)sininenkuula,fi

Rekisterin nimi
Potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.
Potilasrekisterin ylläpitäminen on Koulutetun Hierojan lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
– Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,
– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
– terveydenhuoltolaki,
– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja
– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään potilaan henkilökohtaisia tietoja; Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ammatti / työn kuva, potilaan nimeämä lähiomainen/alaikäisen potilaan huoltajat. Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten hoidossa syntyvät terveystiedot, esitiedot, ajanvaraustiedot, laskutustiedot ja hoitoon liittyvät maksajan tiedot. Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

Tietolähteet
Säännönmukaiset tietolähteet; Potilas, potilaan huoltaja. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.
Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietojen säännönmukaiset luovutukset; Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa)yksilöidyllä suostumuksella voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.
 Tietoja säilytetään 12 vuotta viimeisestä kirjauksesta laskettuna.
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.
Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
Potilasrekisterin tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa ulkoiselle fyysiselle asemalle ja siihen pääsy on suojattu salasanalla. Asema säilytetään valvotussa ja lukitussa paikassa.
Rekisterin käyttöoikeus on vain Hierontapiste Sinisen Kuulan  hoitohenkilöllä.

Ajanvarausrekisteri
Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
1. Sininen Kuula Oy, 3128331-4
Yhteystiedot: Sakari Ijas, Jarrumiehenkatu 2 B, 00520 Helsinki
2. Vello Oy
Yhteyshenkilö
1. Sakari Ijas, info(at)sininenkuula.fi
2. Vello Oy asiakaspalevlu asiakaspalvelu@vello.fi
Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus
Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi.
Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset.
Rekisterin tietosisältö
Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, varaukseen liittyviä tietoja ja toivomuksia.
Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.
Tietojen luovutus ja siirto
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.
Rekisterin suojaus ja säilytyspaikka.
Aianvarausrekisteri säilytetään Vello  Oy:n ajanvarausjärjestelmässä.

Markkinointirekisteri
Rekisterinpitäjä
1. Sininen Kuula Oy, 3128331-4
Yhteystiedot: Jarrumiehenkatu 2 B, 00520 Helsinki
Yhteyshenkilö
Sakari Ijas, info(at)sininenkuula.fi
Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus
Markkinointirekisteriä pidetään sähköpostilla ja sosiaalisenmedian kautta tapahtuvan markkinoinnin toteuttamiseen.
Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia.
Rekisterin tietosisältö
Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi,  sähköpostiosoite, sosiaalisen median tili ja puhelinnumero.
Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja. Jokainen asiakas itse määrittelee markkinointiluvallisuutensa rekisteröinnin (ajanvaraus, sosiaalisen median seuraamismerkintä) yhteydessä ja voi milloin tahansa muuttaa luvan asetuksia.
Tietojen luovutus ja siirto
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja markkinointirekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Asiakas voi pyytää tietonsa poistettavaksi rekisteristä, joka on toteutettava välittömästi.
Rekisterin suojaus ja säilytyspaikka.
Markkinointirekisteri säilytetään Vello  Oy:n ajanvarausjärjestelmässä.


Yhteydenotto
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti Hierontapiste Sininen Kuula, Sakari Ijas, info(a)tsininenkuula.fi

Sininen Kuula Oy:llä on lain terveydenhuollon toimintayksikölle vaatima, nimetty potilasasiamies. Potilasasiamiehen lakisääteinen tehtävä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Ollessaan tyytymätön saamansa hoitoon tai kohteluun potilas voi ottaa yhteyttä terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheen ja saada neuvoa, miten hän saa asiansa selvitettyä.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan hoidon määritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Potilasasiamies, Juha Väyrilä (DI). juha.vayrila@gmail.com

EVÄSTEET
Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu selaimellesi ja mahdollistaa siten selaimesi muistavan syötetyn tiedon eri istuntojen ja sivuvierailujen välillä. Evästeiden ansiosta sivusto muistaa sille esimerkiksi syötettyjä tietoja. Tämän ansioista sivusto on käyttäjäystävällisempi ja voimme kehittää sitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeita.
Mitä ovat evästeet?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja joita eri internet – sivustot luovat. Ne säilövät istuntokohtaisia tietoja joista voi olla hyötyä myöhemmin. Nämä tiedostot säilyttävät tietosi sivujen välillä sekä analysoivat käyttäytymisesi sivustolla.
Evästeet ovat täysin turvallisia – ne voivat säilöä vain tietoja jotka selain välittää eli tietoja, jotka käyttäjä on selaimelle syöttänyt tai jotka on sisällytetty haetulle sivulle. Ne eivät voi suorittaa koodia eikä niiden avulla voi päästä koneellesi. Mikäli sivusto tallentaa tiedon evästeeseen vain kyseinen sivusto voi käyttää tätä tietoa.
Pysyviä evästeitä käytetään säilömään tietoja vierailujesi välillä. Tämän avulla sivusto tunnistaa palaavan vierailijan ja reagoi oikein. Pysyvät evästeet voivat säilöä tietoa muutamista minuuteista useisiin vuosiin.
Miksi evästeitä käytetään?
Sivustot käyttävät evästeitä pitämällä istuntosi sen ajan kun vierailet sivustolla. Niiden avulla sivusto ehdottaa sellaista tuotetta kuin toivot.
Google käyttää evästeitä analysoidakseen sivuston vierailijoiden käyttäytymistä kyseisellä sivustolla. Täten saamme arvokasta näkemystä jonka avulla voimme kehittää sivustoa sekä tarjoamiamme tuotteita ja palveluita.
Evästeiden poisto ja estäminen
Kaikilla Internet -selaimilla on mahdollisuus rajoittaa evästeiden käyttäytymistä tai estää ne muuttamalla selaimen asetuksia. Tarvittavien asetusten muutokset vaihtelevat selainkohtaisesti. Löydät ohjeet selaimesi ohjetoiminnosta.
Halutessasi voit tarkastella koneellasi jo olevia evästeitä ja poistaa niitä yksitellen tai kaikki kerralla. Evästeet ovat tekstitiedostoja eivätkä ne välttämättä ole luettavassa ymmärrettävässä muodossa. Tieto niissä on usein koodattua ja numerot avautuvat selaimellesi istuntosi avautuessa.
Mikäli evästeet on kokonaan estetty emme pysty takaamaan, että sivustomme toimii täysin oikein.

Yhteydenotto 
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja evästeisiin liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti Hierontapiste Sininen Kuula, Sakari Ijas, info(a)tsininenkuula.fi